GENERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ FIFÉ 2006

 

Generální shromáždění FIFe 2006

informace 27. květen 2006
Pravidelné řádné zasedání Mezinárodní felinologické federace FIFe se letos konalo v Římě ve dnech 25. a 26. května s tím, že mu předcházelo třídenní jednání komisí a po něm, v sobotu 27. května, následoval tradiční posuzovatelský seminář. Letošního zasedání se zúčastnilo celkem 29 delegací řádných členů a jeden další člen byl zastupován na základě zplnomocnění.


Římské shromáždění bylo předsednictvem a komisemi velmi dobře připraveno a protože většina předkládaných návrhů byla na společném veřejném zasedání všech komisí již předjednána, proběhlo plenární zasedání věcně a bez nutnosti jednat „přes čas“, jak se již několikrát v minulosti stalo. Projednávaná agenda přitom nebyla právě nejjednodušší a dominovaly jí dva tématické bloky: členské záležitosti, které se týkaly celkem devíti členů, resp. zemí a uznávání nových plemen a verifikace změn platných standardů, které se dotýkaly nebývalého počtu 12ti plemen.

Pokud se týká členských záležitostí, tak nás zajímala především situace Polska a Rumunska. Polska proto, že je to náš soused, se kterým máme letité chovatelské a vystavovatelské vztahy s čilou výměnou zvířat a silnou vzájemnou účastí na výstavách a Rumunska z toho důvodu, že nad touto zemí má ČSCH patronát. V Polsku se situace po loňských interních problémech velice rychle znovu zkonsolidovala, ovšem nová organizace – Felis Polonia – musí ve FIFe projít obligátní dvouletou kandidátskou lhůtou, která byla ratifikována s platností od 18. 7. 2005 do generálního shromáždění 2007. Mentorem Felis Polonia je švédský Sverak. V Rumunsku se v loňském roce nepodařilo koalici AFR/FFR splnit přijímací podmínky FIFe, patronát nad ní byl ukončen a vzápětí byla jako reakce na tuto situaci založena nová organizace s názvem Sofisticat, která se těsně před římským jednáním stala součástí vzniklé federace Felis Romania. Také u Rumunska byla kandidátská lhůta ratifikována s platností od 18. 7. 2005 do generálního shromáždění 2007. Mentorem Sofisticatu, resp.Felis Romania je Český svaz chovatelů.

Novými řádnými členy FIFe se stala Nacionalna federacija po felinologija ( National Federation of Felinology, NFFe ), Bulharsko, Pancyprian Cat Club ( PCC ), Kypr a Malta Feline Federation ( MFF ), Malta. Pokračuje patronát nad Indonésií ( Indonesian Cat Association, ICA ), mentorem je Federation Feline Helvetique, Švýcarsko. Novým členem pod patronátem se stala Asociación Club Felino Colombiano ( ACFEC ), Kolumbie, mentorem je Clube Portugues de Felinicultura, Portugalsko. Naopak nebyla přijata nezbytnou tříčtvrtinovou většinou hlasů přihláška Associació Andorrana Felina ( AAF ), Andorra. Z důvodu dlouholeté nečinnosti byl z FIFe vyloučen maďarský člen Magyar Macskabarátok es T. O. E. – MMOE.

Volby: do funkce viceprezidenta FIFe byl zvolen pan Dietmar Sagurski ( AT ), do funkce pokladníka opětovně pan Leo van de Haterd ( NL ) a komise pro zdraví a pohodu koček byla doplněna o paní Carin Sahlberg ( FI ).

Protože hospodaření FIFe je dlouhodobě vyrovnané zůstávají veškeré poplatky i pro rok 2007 na úrovni předešlých let, tedy mj. členský poplatek 350,- € a poplatek za mezinárodní výstavu 180,- € a rozpočet FIFe na rok 2007 byl bez problémů schválen.

Uznání nových plemen

Estonský klub Felix předložil k mezinárodnímu uznání dvě nová plemena bezsrstých koček ruského původu, která jsou již známá a šlechtěná 15 let, především v Rusku a na Ukrajině, ale nověji chovaná i v celé řadě dalších zemí včetně Česka a Slovenska. Základní informace o jejich vzniku a historii i o stavu při uznávací výstavě v létě loňského roku přinesl IZ č. 3/05. Kolem jejich připravovaného uznávání se postupně vršily dosti protichůdné názory, od čistě racionálních až po jednoznačně emocionální, od naprostého zatracení až po zcela nekritickou adoraci, od historických sdělení až po internetové informace staré ( údajně ) necelých 12 hodin. Naštěstí při vlastním projednávání návrhu se diskutující pohybovali pouze ve věcné rovině a argumentace estonské delegátky, paní Olgy Komisarové, byla klidná a přesvědčivá. V rámci rozsáhlé diskuse vystoupil i náš Ing. Šanda s poznatky a stanoviskem chovatelského výboru ( breeding council ) TICA, dosvědčujícím, že žádný chovatel těchto plemen u TICA nepotvrdil výskyt letálního faktoru nebo oslabení imunitního systému při vzájemném připařování dvou bezsrstých zvířat.

Obě plemena byla nakonec uznána, i když jen těsnou většinou: donský sphynx získal 18 hlasů ( potřebné minimum bylo 16 hlasů ), peterbald 17 hlasů. K jejich standardu se vrátíme v některém z dalších čísel IZ, zde si jen uvedeme, že donský sphynx je bezsrstá kočka přibližně typu evropské krátkosrsté kočky, peterbald je bezsrstá kočka siamského/orientálního typu, takže don byl zařazen pro posuzování do III. kategorie plemen a peterbald do IV. kategorie. Obě plemena se pro posuzování dále dělí na 9 skupin podle barvy srsti/kůže. K tomu poznámka: nikdo z delegátů si dobře neuvědomil, že den předtím bylo odsouhlaseno, že sphynx ( SPH ) bude posuzován pouze v jediné skupině ( místo dosavadních devíti ), dále, že věta o tom, že všechna nově uznaná bezsrstá plemena budou rovněž posuzována jen v jedné skupině byla uvedena jen jako technický doplněk a nebyla tedy přímou součástí návrhu a za další, že dělení na 9 skupin u DSP a PEB je nedílnou součástí schváleného standardu a uznání nových plemen a že je tedy platné. Když jsme si to uvědomili, došlo k další složité diskusi a nakonec byl zachován sice nelogický, ale formálně čistší status quo dosažený při schvalování jednotlivých návrhů, kdy od 1. 1. 2007 bude původní sphynx ( SPH ) posuzován v jedné společné skupině, ale obě nově uznaná plemena v devíti skupinách. Nicméně tento stav by měl být příštím generálním shromážděním změněn tak, aby všechna bezsrstá plemena měla shodné schéma pro posuzování ve skupinách.

Donský sphynx, EMS kód DSP, se může křížit pouze s varietou brush ( zvláštní typ osrstění u DSP, který je popsán ve standardu ), jinak se nesmí křížit se žádným jiným plemenem. Brush varieta se registruje jako DSP x, smí se používat k chovu a smí se i vystavovat, ale nemůže získat šampionát. Všechny ostatní variety „osrstěného DSP“ se registrují jako XSH a smí se použít k chovu pouze na základě souhlasu národní chovatelské komise.

Peterbald, EMS kód PEB, se smí křížit se všemi uznanými plemeny kategorie IV, tj. SIA, BAL, OSH, OLH, SYS, SYL. Jako PEB se registrují pouze bezsrsté kočky, které prošly jako XSH ( ! ) úspěšně výstavou. Tzn., že všechna koťata se registrují nejprve jako XSH, po absolvování výstavy se nahé přeregistrují na PEB a všechna ostatní ( s různým stupněm osrstění ) se dále vedou jako XSH. Tato XSH zvířata se mohou na základě souhlasu národní chovatelské komise dále použít k chovu PEB. Také zde existuje varieta brush ( obdobně jako u DSP ), kterou lze vystavovat, ale bez nároku na získání šampionátu. Použití XSH potomků PEB v chovu ostatních plemen kategorie IV. je přísně zakázáno.

Změny standardů

Poměrně největší změny doznal standard cornish rexe, ale nikoliv snad v tom smyslu, že by „nový“ CRX vypadal nějak jinak. Změnu předkládala standardní komise FIFe ve spolupráci s chovatelským výborem CRX s cílem právě opačným: aby standard odpovídal současné úrovni chovu a stupni šlechtění exteriéru dnešních cornishů a zpřesňoval některé ve standardu používané výrazy. Ze standardu byly také vyškrtnuty všechny chyby ( ! ) v souladu s teorií ( která se mně osobně vůbec nelíbí – pozn. autor ), že standard má být tzv. pozitivní, takže příslušné pasáže byly v opačném smyslu přesunuty do jednotlivých částí standardu. Např. u chyb ocasu bylo jako chyba škrtnuto „holý nebo příliš huňatý“ a u standardu ocasu bylo doplněno „ přednostně bez nahých míst nebo huňatosti“.

Ze stejných důvodů, tj. přiblížení standardu současnému směru šlechtění exteriéru, byl přepracován standard turecké angory a částečně změněna dotace bodů: tvar a umístění uší se nově hodnotí samostatně 10ti body, o 5 bodů byla snížena dotace u očí a těla.

U ragdola je nově stavba kostí/kostry hodnocena jako středně silná až silná a zpřesněny a přeformulovány byly požadavky na zbarvení srsti u formy mitted. Sibiřská kočka má podle nového znění standardu pouze středně dlouhý ocas, u barvy oka se zdůrazňuje, že není žádná vazba mezi barvou srsti a oka a škrtla se přednost zelené barvy oka.

Všechna tato nová znění přineseme v následujících číslech IZ 06.

Dvě změny se týkají standardů pro kategorii IV: u SIA/BAL je snížená pigmentace nosního zrcátka, pysků a polštářků tlapek důvodem k odepření certifikátu a bílé prsty nebo bílé skvrny ve zbarvených částech jsou důvodem k diskvalifikaci. U SYL/SYS se ruší jako důvod neudělení certifikátu nedostatek zbarvení na nohách, protože tento stav je u zbarvení van/harlekýn/bikolor běžný a dle standardu možný.

EMS kód 21 – nespecifickou tabby kresbu –lze použít jen ve spojení s bílou skvrnitostí van/harlekýn, u koček s odznaky a u bezsrstých koček. Nová definice nestejně zbarvených očí ( odd eyed ) zní: jedno oko tmavě modré, druhé podle standardu příslušného plemene, tzn., že nemusí být nutně měděné nebo tmavě oranžové.

Ruší se rozdělení sphynxů ( SPH ) pro účely posuzování do devíti skupin. Všichni SPH se posuzují společně v jedné skupině.

U evropské krátkosrsté kočky se mění požadavek na tvar oka z „kulaté“ na „zakulacené“.

Výstavy a výstavní pravidla

Na návrh komise pro zdraví a pohodu koček FIFe se částečně mění seznam chyb exteriéru, které vedou k diskvalifikaci nebo k zadržení certifikátu ( čl. 3.9 a 3.10 Výstavního řádu FIFe a analogické články všeobecné části standardů ), přičemž v řadě případů jde o přesun daného defektu z jednoho článku do druhého, podle zdravotní závažnosti jednotlivých hodnocených znaků. Diskvalifikující vady exteriéru se doplňují o deformace kostry, deformace hrudníku včetně plochého hrudníku, zjevnou slabost zadní části těla ( záda ) a každou zjevnou deformaci páteře. Dále: každá zjevná slabost, která omezuje schopnost pohybu, deformace lebky, které vedou k asymetrii obličeje a/nebo hlavy, abnormální velikost a tvar očí a očních víček ( např. ektropium, entropium ). Z diskvalifikujích vad se přeřazuje příliš silné pudrování do vad vylučujících certifikát a nově se zadržuje certifikát při výskytu úzkých nosních dírek, které zapříčiňují hlasité, těžké dýchání.

Přijaté návrhy výstavní komise FIFe:

* seznamu vystavovatelů v katalogu musí být u zahraničních účastníků uváděn kód země,

* logo FIFe a logo pořádajícího člena FIFe ( tj. u nás ČSCH ) musí být vytištěny na přední straně katalogu,

* na výstavách je zakázáno vystavovat kočky těch plemen, která jsou uvedena v Chovatelském a registračním řádu FIFe čl. 2.7.3 ( např. munchkin a skotská klapouchá ),

* změna čl. 4.3, 4.4., 4.5 Výstavní řádu: ruší se nesmyslné ustanovení, že až třetí CACIB ( analogicky pátý a šestý CAGCIB a osmý a devátý CACE ) musí být získán v další zemi. Takže: v jedné zemi mohou být obdrženy nejvýše dva CACIBy či CAPIBy ( s analogií u tříd 5 a 3 ) a jak si vystavovatel „namixuje“ různé země je jen jeho věc.

Aby se zamezilo neustále opakovaným výjimkám z pravidla o počtu čekatelství pro získání titulu GIC, resp. EC, kterého se domáhaly zejména okrajové země FIFe ( např. Rusko, Portugalsko aj.), bylo rozhodnuto, že titul GIC je možno vedle současné úpravy alternativně obdržet po získání osmi certifikátů CAGCIB/CAGPIB od čtyř různých posuzovatelů ve dvou zemích a obdobně titul EC po získání jedenácti certifikátů od šesti různých posuzovatelů ve dvou zemích.

Hodnocení zálomků bylo upřesněno do znění, že jakékoliv abnormální utváření ocasu vylučuje vyšší hodnocení než výborná, tj. maximálně 92 bodů ( s výjimkou kastrátů a plemen se specificky utvářeným ocasem ). Tímto ustanovením se nejen vylučuje možnost udělení certifikátu CAC jako dosud, ale i např. udělení BIV ( 95 bodů ) nebo nominace ( 97 bodů ) u mláďat s defektním ocasem.

Aktuální seznam výstav FIFe je dostupný na webových stránkách FIFe a v tištěné podobě bude národním svazům nebo posuzovatelům zasílán pouze na základě jejich žádosti.

Chov a chovatelský řád

Komise pro plemenné knihy vydala a shromáždění schválilo nové znění čl. 4.1 Chovatelského a registračního řádu FIFe – seznam uznaných plemen, seznam příbuzných plemen a doporučená křížení. Příbuznými plemeny jsou plemena, která se liší pouze délkou srsti a/nebo skvrnitostí při jinak stejném standardu ( např. ABY-SOM, všechna plemena kategorie IV. včetně kočky seychelské ) a je možno je navzájem volně pářit bez vyžádání předchozího souhlasu. Doporučené křížení má pouze plemeno burmila – kočku barmskou a snowshoe – kočku siamskou, orientální krátkosrstou a s povolením i ragdolla.

Nový článek 4.4.7.3 Chovatelského a registračního řádu FIFe stanovuje, že u všech rexů (CRX, DRX, GRX ) a u sphynxe ( SPH ) se nemá používat EMS kód „s“ a „y“ a to bez ohledu na jejich genotyp. Je to dáno velkou obtížností správně identifikovat stříbrnou a zlatou barvu u rexovité srsti a u bezsrstého plemene.

Upřesňuje se čl. 4.4.1 Chovatelského a registračního řádu takto: Když kočka získá titul ( CH, PR, IC, IP, GIC, GIP, EC, EP ) pod nesprávnou identitou ( varietou ) , ztrácí při přepisu do správné variety titul. V novém znění se přesně vymezují tituly, kterých se ztráta týká. Netýká se tedy titulu JW, protože u mláďat se s vývinem může měnit barva očí nebo typ kresby.

Posuzovatelský řád

Posuzovatelská komise FIFe provedla úplnou revizi Posuzovatelského řádu FIFe a generálnímu zasedání předložila seznam celkem 33 upřesnění a pravopisných změn, které však nemění smysl dotčených článků, takže tento celý soubor byl bez problémů přijat.

Nově bylo stanoveno, že žákování lze uskutečnit souběžně na dvě libovolné kategorie, např. I a III, zatímco dosud byla možná jen kombinace I+II a III+IV.

Co nebylo přijato

Z nepřijatých návrhů jsou pro praxi důležité dva: nebyla přijata změna minimálního stáří pro vystavovaná koťata ze tří na čtyři měsíce, takže s výstavními třídami mláďat se nehýbá a mohou se i nadále vystavovat od stáří tří měsíců ( návrh získal 7 hlasů ). Dále nebyl přijat návrh Felis Danica, který požadoval z dosti nepřesvědčivých důvodů, aby ve všech zemích FIFe platil jednotně pouze Chovatelský a registrační řád FIFe ( který má ve své čistě chovatelské části pouhých 12 vět ! ) a jednotlivé země ho nemohly doplňovat podle svých potřeb. Tuto podle našeho názoru zcela zcestnou úvahu jsme hned na začátku diskuse napadli a následné hlasování nám dalo za pravdu – návrh získal podporu pouhých pěti hlasů.

Ing. Bohumír Mahelka, CSc.

předseda SCHK a delegát ČSCH
27. květen 2006
 

Upozornění :
Publikování a další šíření obsahu serveru zo36Brno.cz je bez písemného souhlasu ZO 36 Brno zakázáno.

 
 

© 2009 - 2010 ZO Brno 36. All rights reserved.