KONFERENCE CHOVATELŮ KOČEK 2007

 

Konference odbornosti chovatelů koček Českého svazu chovatelů se konala v Praze na sekretariátu ČSCH v sobotu dne 24. února 2007. Vzhledem k tomu, že zápis z konference obdržely všechny ZO chovatelů koček a je rovněž uveden na internetových stránkách Sdružení ( www.schk.cz/schk ), jsou v tomto příspěvku shrnuty jen ty informace, které se dotýkají činnosti Sdružení jako celku a mohou zajímat i jednotlivé členy ČSCH-SCHK.

S potěšením lze konstatovat, že účast delegátů ZO na konferenci byla nejvyšší za poslední roky: z celkového počtu 48 specializovaných ZO a odborů ( 47 ZO a 1 odbor ) bylo přítomno 40, tj. 83, 3 %, kteří disponovali 63 hlasy ( tj. 87, 5 % hlasů ). Z těchto údajů vyplývá, že nepřítomni byli téměř výlučně zástupci menších organizací – dle našeho klíče tedy základních organizací s počtem do 30ti členů, které disponují 1 hlasem. Opakovanou neúčast na konferenci projedná sekretariát s příslušnými ZO, především z důvodu žádoucího rychlého průniku informací. Ani kvalitní a co nejúplnější zápis nemůže nikdy v plné míře suplovat osobní účast na konferenci.

Počet členů ČSCH – chovatelů koček meziročně mírně vzrostl o 39 členů na celkový počet 1464, z toho je 125 mladých chovatelů. Za rok 2006 se rovněž zvýšil počet zápisů do plemenné knihy koček, a to o 275 zápisů ( tj. 107, 5 % ), takže celkem bylo v loňském roce zapsáno 3938 zvířat. Nejvíce zápisů měly, stejně jako v roce 2006, britské krátkosrsté kočky, celkem 1131 ( 28, 7 % ), na druhé místo se probojovaly mainské mývalí se 748 zápisy ( 19 % ) a odsunuly tak perské ( 641 zápisů, tj. 16, 3 % ) na třetí místo.

Přes sto zápisů měly ještě kočky exotické ( 225 ), sibiřské ( 202 ), ragdolové ( 179 ) a ruské modré ( 130 ). Na druhém konci pomyslného žebříčku jsou s jedním zápisem kočky balijská a orientální dlouhosrstá a s pěti zápisy snowshoe. Podrobný přehled všech registrací za rok 2006 je uveden v tomto čísle IZ samostatně.

Hospodářský výsledek SCHK za rok 2006 je kladný ve výši 118.529 Kč při celkových nákladech 1 212.520 Kč a výnosech 1 331.049 Kč. Překročení plánovaných výnosů o více jak 100 tis. Kč bylo ovlivněno v nákladové části dlouhodobou nemocí vedoucí plemenné knihy a ve výnosové části vyšším počtem registrací. Ve finančním plánu na rok 2007 se předpokládá ke konci roku kladný výsledek ve výši 40 tis. Kč.

Z legislativní oblasti je třeba připomenout, že Valná hromada Českého svazu chovatelů přijala novelizované znění Stanov ČSCH, ve kterém jsou samostatně v § 31, odst. 1 uvedena specifika odbornosti chovatelů koček. Úplné nové znění Stanov přinesl IZ č. 2/06 včetně informací o průběhu Valné hromady. Ke Stanovám byl přijat závazný Výklad ( byl zveřejněný v IZ č. 3/06 ), který bude ještě připomínkován a doplněn na letošní Valné hromadě. Požadavek SCHK k přijetí výkladu k § 31, odst. 1 byl legislativní komisí Svazu akceptován a bude předložen VH ke schválení. Novelizované Stanovy ČSCH umožňují též přijímání zahraničních členů. Pokud se týká chovatelů koček, platí pravidla FIFe, která stanovují, že veškeré mezistátní přesuny individuálních členů se mohou uskutečnit výlučně na základě souhlasu generálního sekretariátu FIFe. Předsednictvo SCHK žádá opakovaně výbory ZO, aby ode všech nově přijímaných zahraničních členů požadovaly písemné a podepsané prohlášení, že znají předpisy ČSCH a SCHK a že jim rozumí. Dále předsednictvo žádá výbory ZO, aby ho předem informovaly o všech uvažovaných případech přijímání zahraničních žadatelů o členství v ČSCH, a to prostřednictvím tajemnice SCHK paní Šimkové, protože za přijímání zahraničních členů odpovídá vůči FIFe přímo ČSCH-SCHK a nikoliv jednotlivé ZO.

Všechny ZO ČSCH jsou samostatnými právnickými osobami. Z toho pro ně vyplývá povinnost mít vlastní sídlo ( může být i v bytě na soukromé adrese ), IČO, bankovní účet a od roku 2008 vést podvojné účetnictví. Původní termín na zavedení podvojného účetnictví byl zákonem č. 264/06 Sb. posunut o jeden rok ( z roku 2007 na 2008 ).

Řády na ochranu koček při chovu a svodu ve znění schváleném Ústřední komisí na ochranu zvířat MZe a zveřejněném v IZ č. 1/06 jsou v plném rozsahu platné, včetně ustanovení o chovnosti zvířat a může je změnit pouze novela zákona č. 246/94 Sb. ve znění zákona č. 77/04 Sb. a navazující vyhlášky č. 192/04 Sb. Zahájení procesu novelizace se předpokládá ve 2. pololetí t.r. a ČSCH-SCHK k němu bude přizván.

Přetrvávají problémy s ekonomikou a včasností vydávání Informačního zpravodaje. Loňská výzva k podpoře akviziční činnosti na získání nových předplatitelů a inzerentů zůstala prakticky bez odezvy. Došlo naopak k dalšímu znatelnému úbytku tradičních komerčních inzerentů, takže IZ ročník 2006 jako celek se stal z 1/3 ztrátový ( absolutně jde o 51 tis. Kč ), což je v historii vydávání IZ nejhorší zaznamenaný hospodářský výsledek vůbec a znamená nutnost dotace IZ z jiných rozpočtových položek. Blíže k tomuto problému se lze dočíst též v úvodníku k dnešnímu číslu IZ. Obracím se proto znovu na všechny naše členy, kterým záleží na dalším vydávání IZ za přijatelnou cenu, aby pomohli svými tipy a nápady zejména v oblasti firemní inzerce. Ke včasnosti: redakce se bude snažit, aby letošní jubilejní 30. ročník vycházel vždy do konce příslušného kalendářního čtvrtletí.

K situaci v Polsku, Rumunsku a Maďarsku: polský člen pod patronátem FIFe Felis Polonia a rumunský člen pod patronátem FIFe Felis Romania pracují plně podle předpisů FIFe, pořádají FIFe mezinárodní výstavy s platnými tituly a vydávají FIFe uznávané průkazy původu. Obě země letos žádají o plné členství ve FIFe. Maďarští chovatelé koček obnovili zhruba po pěti letech svoji činnost pod hlavičkou nově založené federace Felis Hungaria a jsou v současnosti pod patronátem předsednictva FIFe a svého mentora Slovinska. Také jejich výstavy a rodokmeny jsou FIFe uznávány. Felis Hungaria bude na letošním generálním zasedání žádat o oficielní patronát FIFe.

Ze závěrů loňského generálního zasedání FIFe, které vstoupily v platnosti k 1. 1. t.r., připomínám dílčí změny v hodnocení exteriérových vad, které vedou při posuzování koček k diskvalifikaci či zadržení titulu a možnost získat za určitých podmínek tituly GIC/GIP a EC/EP pouze ve dvou zemích FIFe. Podrobnosti o závěrech zasedání přineslo loňské druhé číslo IZ. Z dřívějších rozhodnutí je nutno uvést, že od 1. 1. 2007 nevydá plemenná kniha koček ČSCH rodokmen kotěti, jehož rodiče nejsou nezaměnitelně označeni mikročipem.

FIFe dokončila revizi ( a dle potřeby i přečíslování ) všech platných předpisů. České verze těchto předpisů s event. českými specifickými doplňky vydané kompletně v IZ v letech 2004 – 2005 novelizovat v tištěné podobě nebudeme, případné změny lze zjistit z informací v IZ, zejména ze souhrnných zpráv o výsledcích jednání generálních shromáždění, které bývají zveřejněné zpravidla v č. 2 každého ročníku. Cizojazyčná ( A, N, F ) aktuální znění všech předpisů FIFe jsou v tištěné podobě k dispozici na plemenné knize koček a v elektronické podobě na webových stránkách FIFe ( www.fifeweb.org ). Totéž se týká standardů platných od 1. 1. 2007, jejichž české překlady připravujeme k postupnému zveřejňování na stránkách SCHK.

Konferenci bylo předloženo k projednání celkem 10 návrhů předsednictva a ZO. O všech bylo bohatě diskutováno, přičemž některé z nich byly opravdu míněny více jako námět k diskusi, než ke zcela konkrétní změně předpisů, takže byly tzv. „nehlasovatelné“ ( jak nám krásně vyložila JUDr. Soukenková ). Nakonec byl hlasováním přijat pouze jediný návrh, který bude dále postoupen k projednání FIFe, a sice úprava bodové škály hodnocení u plemen MCO, NFO, SIB, TUA, ACL a ACS se zavedením 5 bodů pro barvu srsti a snížením hodnoty textury, kvality a délky srsti o těchto 5 bodů.

Z důvodu dlouhodobé nemoci rezignovala na funkci předsedkyně posuzovatelsko-výstavní komise paní Jitka Kytlerová. Do této funkce byl na období dvou let zvolen její dosavadní zástupce pan Ing. Martin Šanda.

Český svaz chovatelů požádá Mezinárodní federaci FIFe o přidělení světové výstavy koček v nejbližším možném termínu, tj. pravděpodobně v roce 2013. Předpokládaným místem SV je Ostrava, výstaviště Černá louka.

Na Valnou hromadu ČSCH byli jako delegáti zvoleni paní Jana Knýová a pánové Vlastimil Jura a Jaroslav Pánek.

Ing. Bohumír Mahelka, CSc.předseda SCHK
03. duben 2007

Upozornění :
Publikování a další šíření obsahu serveru zo36brno.cz je bez písemného souhlasu ZO 36 Brno zakázáno.

 
 

© 2009 - 2010 ZO Brno 36. All rights reserved.