KONFERENCE CHOVATELŮ KOČEK 2008

 

Konference chovatelů koček ČSCH 2008

Konference odbornosti chovatelů koček Českého svazu chovatelů se konala v Praze na sekretariátu ČSCH v sobotu dne 23. února 2008.

Zápis z konference obdržely všechny ZO, resp. odbory chovatelů koček a je rovněž zveřejněn na internetových stránkách Sdružení ( www.schk.cz/schk ), proto se v tomto příspěvku omezím na souhrnné informace za rok 2008 a na sdělení, která mohou zajímat naše jednotlivé členy.

Účast na konferenci byla velmi dobrá: z celkového počtu 51 specializovaných ZO a odborů ( 50 ZO a 1 odbor ) bylo přítomno 40, tj. 78, 4 % a ty disponovaly 64 hlasy, tj. 85, 3 % hlasů. Účast byla prakticky shodná s účastí v loňském roce. Opět chyběli výlučně zástupci menších organizací – dle našeho klíče tedy zástupci ZO s počtem do 30ti členů, které disponují jedním hlasem.

Opakovanou neúčast na konferenci projedná sekretariát s příslušnými ZO, především z důvodu žádoucího rychlého průniku jednotných informací. Ani kvalitní a co nejúplnější zápis nemůže nikdy plně nahradit osobní účast na konferenci.

Potěšitelný je meziroční nárůst členů ČSCH – chovatelů koček o 119 členů, tj. o 8 % ( absolutně z 1464 na 1583 členů ), což je při celosvazové recesi ve vývoji počtu členů pozoruhodné a souvisí zřejmě především s možností chovu koček v bytech, což je pochopitelně u odborností chovatelů králíků, drůbeže a holubů zcela nereálné. Za rok 2007 se velmi významně ( o 585 registrací, tj. o 15 % ) zvýšil počet zápisů do plemenné knihy koček, takže dosáhl celkového počtu 4523 zvířat a je na samé hranici kapacitních možností plemenné knihy při jejím současném obsazení jediným pracovníkem. Nejvíce zápisů měly, stejně jako v roce 2006, britské krátkosrsté kočky, celkem 1329 ( 29, 4 % ) a ani další pořadí se neměnilo: druhé mainské mývalí měly 847 zápisů ( 18, 7 % ), třetí perské 685 zápisů ( 15, 1 % ). Nad 200 zápisů se ještě dostaly kočky exotické ( 259 ), sibiřské ( 227 ) a ragdolové ( 204 ). Na druhém konci pomyslného žebříčku je s jedním zápisem sokoke a s dvěma zápisy turecká van. Kompletní přehled všech registrací za rok 2007 je uveden v tomto čísle IZ samostatně.

Předběžný hospodářský výsledek SCHK za rok 2007 je zcela mimořádný, a to i v případě, že při konečném finančním vypořádání dojde k dílčím korekcím údajů. Finanční plán pro rok 2007 předpokládal ke konci roku kladný výsledek ( zisk ) ve výši 40 tis. Kč, skutečnost je 10x vyšší a představuje dle aktuální výsledovky hodnotu 429.052, 69 Kč. Zásluhu na tom mají především vysoké výkony plemenné knihy a disciplína při čerpání nákladových položek. I návrh finančního plánu pro rok 2008 počítá s kladným výsledkem a to ve výši 102 tis. Kč.

K legislativní oblasti: Výklad Stanov ČSCH zůstává v podobě, jak byl schválen Valnou hromadou ČSCH v roce 2006 a jak byl zveřejněn v IZ č. 3/06. Z toho vyplývá, že požadavek SCHK na aplikaci § 31, odst. 1 Stanov ČSCH i na ty členy ČSCH – chovatele koček, kteří nejsou členy specializovaných ZO, byl sice legislativní komisí ČSCH přijat, ale do Výkladu Stanov zatím nebyl implementován. Zákonem č. 348/07 Sb. byl změněn zákon č. 563/91 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů tak, že subjektům ČSCH ( a jiným ) odpadá povinnost vést podvojné účetnictví od 1. 1. 2008. Tato povinnost se odkládá o 5 let, tj. k datu 1. 1. 2013, za předpokladu, že roční příjem organizace nepřesáhne 3 miliony Kč.

Novelizace zákona č. 246/92 Sb. o ochraně zvířat ve znění zákona č. 77/04 Sb. byla parlamentem projednána se zpožděním a v současnosti je předložena prezidentu republiky k podpisu. Teprve potom se mohou začít projednávat novely navazujících prováděcích vyhlášek vč. vyhlášky 192/04 Sb., která upravuje mj. i podmínky chovu koček, a kterou ČSCH pro novelizované znění požaduje upravit v pasážích, týkajících se stáří koček při použití k chovu. Výklad Státní veterinární správy k očkování koček proti vzteklině při jejich přemisťování ( výstavy ! ) obdržely všechny ZO a všechny Krajské veterinární správy a Komora veterinárních lékařů. Délku platnosti očkování vyznačuje veterinární lékař v očkovacím průkazu/petpasu zvířete podle druhu použité vakcíny.

Vzhledem k řadě změn ve výstavním řádu FIFe/ČSCH-SCHK bude jeho aktuální znění uvedeno v Informačním zpravodaji SCHK č. 1/08.

Všechny změny a doplňky platné v předpisech FIFe od 1. 1. 2008 ( výstavní pravidla, chovatelská a registrační pravidla a standardy ) byly zveřejněny v IZ č. 2/07. Aktuální znění všech platných předpisů FIFe je dostupné v jednacích jazycích FIFe na www.fifeweb.org. Polsko ( Felis Polonia ) a Rumunsko ( Felis Romania ) jsou řádnými členy FIFe, Maďarsko ( Felis Hungaria ) je členem pod patronátem a mělo by být přijato za řádného člena na generálním shromáždění v roce 2008.

Počet předplatitelů/odběratelů Informačního zpravodaje SCHK stagnuje na úrovni cca 330 odběratelů a nedaří se jej zvýšit, stejně jako počet inzerentů. ZO se žádají o doporučení odběru IZ mezi svými členy. Přes současnou ekonomickou ztrátovost IZ nepřistoupilo předsednictvo ke zvýšení ceny IZ a dotuje jej z jiných položek rozpočtu.

Předsednictvo FIFe odsouhlasilo pro Českou republiku světovou výstavu koček pro rok 2015 s předpokládaným konáním v Ostravě.

Z návrhů předložených k projednání a schválení byl bez dalších připomínek všemi přítomnými hlasy schválen nový Organizační řád ČSCH – Sdružení chovatelů koček, který je uveden v tomto čísle IZ samostatně. Z ostatních 4 návrhů byl jeden námětem do diskuse ( úroveň veterinární přejímky na výstavách ), jeden byl vyřešen již před konferencí ( vakcinace proti vzteklině ), jeden byl předkladatelem stažen z programu a jeden ( změna chovatelského řádu ) byl po delší diskusi zamítnut 57 hlasy proti 2 s jednou abstencí.

Rok 2008 a počátek roku 2009 je volebním obdobím, usnesení ÚV ČSCH k volbám bylo zveřejněno v IZ č. 4/07, jinak se volby řídí Stanovami Svazu a Výkladem Stanov, které obsahují i vzor volebního řádu. Jak Stanovy, tak i jejich Výklad byly zveřejněny v IZ č. 2 a 3/06. Konference SCHK 21. 2. 2009 bude konferencí volební, která bude dle schváleného Organizačního řádu volit členy předsednictva, členy revizní komise a předsedy odborných komisí. Návrhy na tyto funkce bude shromažďovat volební komise SCHK, která byla zvolena ve složení: paní JUDr. Soukenková, předseda, pan Maťha a paní Waldmannová, členové.

Delegátkami na Valnou hromadu ČSCH, která se bude konat v Praze dne 26. dubna 2008 byly zvoleny: paní Hubková, Knýová, Topolová a dr. Slámová, náhradníky jsou paní Mgr. Marešová a pan Jura.


Ing. Bohumír Mahelka, CSc.

předseda SCHK

Upozornění :
Publikování a další šíření obsahu serveru zo36brno.cz je bez písemného souhlasu ZO 36 Brno zakázáno.

 
 

© 2009 - 2010 ZO Brno 36. All rights reserved.